יום שלישי, 10 ביולי 2018

קנס 113,00 ₪ על חברת שלא שילמה לעובדיה שכר מינימום

בעקבות חקירת משרד העבודה והרווחה: ביהמ”ש הטיל קנס ע”ס 113,00 ₪ על חברה שלא שילמה לעובדיה שכר מינימום

בעקבות כתב אישום שהוגש על ידי הלשכה המשפטית במשרד העבודה והרווחה, נגזר דינה של החברה, החברה אשר ממוקמת הודתה והורשעה באי תשלום שכר מינימום ל-5 עובדים במשך 5 חודשים וזאת, בניגוד לחוק שכר מינימום.

עבירה של אי תשלום שכר מינימום נמנית על העבירות החמורות ביותר מבין חוקי העבודה הסוציאליים; עו”ד אסף תומר, בא כוח משרד העבודה והרווחה, טען כי העבירה התבצעה ממניע כלכלי שבסיסו שיקולים פסולים. התוצאה היא גזל בשכר המינימום של העובדים, כפי שקבע המחוקק; שכן, כל עובד חייב לקבל בתמורה לעבודתו בכדי להשתכר בכבוד.

בית הדין קבע  כי יש להשית על החברה הנאשמת קנס על סך 113,000 אלף ₪, וכן התחייבות להימנע מביצוע עבירה למשך 3 שנים בגובה 226,000 ₪. זאת ביחס לעבירה של אי תשלום שכר מינימום ל- 5 עובדים במשך 5 חודשים. על פי בית הדין- שיקול הדעת במסגרת גזירת הדין, נבע בין היתר מכך שבמסגרת החקירה שערך האגף לאכיפה פלילית במינהל הסדרה ואכיפה, אשר הובילה להגשת כתב האישום, נמצא כי החברה תיקנה את ההפרה כבר בראשית החקירה ושילמה את הפרשי שכר המינימום לעובדים. מאחר ולחברה לא היה עבר פלילי קודם והיא הביעה חרטה והודתה בהזדמנות הראשונה, בית הדין לא רצה להביא לפגיעה אנושה בעתידה התעסוקתי של עובדיה הנוכחיים, שיאבדו את מקור פרנסתם במידה והיה גוזר על החברה קנס גבוה יותר. בעקבות המקרה החברה הנאשמת הנהיגה נהלי עבודה חדשים שמטרתם למנוע הישנות מקרה דומה.

התובעת הראשית עו”ד גלי לוי: “פעילות האכיפה וניהול יעיל של התיק הובילו לענישה משמעותית ולמיצוי הדין עם מעסיקים שעברו על הוראות החוק ופגעו באוכלוסייה מוחלשת וכן לשינוי מהותי בהתנהלותם. אני תקווה שההרשעה וגזר הדין בתיק זה יהוו גורם מרתיע גם ביחס למעסיקים אחרים המבצעים עבירות בתחום דיני העבודה. אנחנו נמשיך ונבצע את עבודתנו נאמנה וחשוב לנו שעובדים יידעו שניתן לפנות למשרדנו ולהתלונן לגבי עבירות ושאנו פועלים בנחישות לבירור הדברים, לחקירת נסיבות העניין ולמיצוי הדין עם מי שמבצע עבירות”.