יום שלישי, 27 באפריל 2021

זכויות עובדים שבת זוגם ילדה

עובדים שבת זוגם ילדה, זכאים בתנאים מסויימים להיעדר מהעבודה או לנצל חלק מימי חופשת הלידה. עובדים שנעדרו מעבודתם, בשל כל אחת מהסיבות האלה, חלים לגביהם הכללים בדבר הגבלת פיטורים והרעת תנאים בתקופת חופשת הלידה של עובדת.

היעדרות מהעבודה בזמן הלידה

עובדים רשאים לזקוף, על חשבון ימי המחלה שנצברו לזכותם, היעדרות מהעבודה לצורך נוכחות בלידה של בת זוגם, מתחילת הופעתם של צירי לידה ועד 24 שעות מתום הלידה.

עובדים המבקשים לזקוף היעדרות לצורך נוכחות בלידה, על חשבון ימי מחלה, נדרשים להודיע על כך למעסיק על גבי הצהרה בנוסח הקבוע בתקנות​, בצירוף אישור של הרופא המטפל בבת הזוג.

הוראות החוק והתקנות בנושא זה:

היעדרות מהעבודה לאחר הלידה

עובדים רשאים להיעדר מעבודתם בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • בת זוגם אושפזה בבית חולים במהלך חופשת הלידה, והחליטה לפצל את חופשת הלידה – בנסיבות אלה, רשאים העובדים להיעדר מעבודתם בתקופה שבה בת זוגם מאושפזת בבית חולים, אך לא יותר מארבעה שבועות.
 • לעובדים נולד ילד הנמצא עמם ובהחזקתם הבלעדית – בנסיבות אלה רשאים העובדים להיעדר מעבודתם ביתרת תקופת חופשת הלידה שלא נוצלה על ידי היולדת, מהיום שבו הילד נמצא בהחזקתם הבלעדית, ובתנאי שבתקופה זו הילד נמצא בהחזקתם הבלעדית.

היעדרות העובדים מעבודתם בשל אחת מהסיבות שלעיל, דינה כדין חופשה ללא תשלום, והיא אינה פוגעת בזכויות התלויות בוותק של העובד אצל המעסיק (כגון: פיצויי פיטורים או תוספת ותק).

אם עובדים מבקשים לשוב לעבודתם לפני תום תקופת ההיעדרות, המעסיק אינו רשאי לדחות את חזרתם לעבודה, לתקופה העולה על שבועיים מיום שהעובדים הביעו את רצונם לחזור לעבודתם.

חופשת אבהות

​החל מיולי 2017, ניתנת לאב חופשה של חמישה ימים לאחר הלידה, לא כולל יום הלידה:

 • שלושת הימים הראשונים מתוך החמישה מחושבים כימי חופשה, ואם אין לעובדים מכסת ימי חופשה, מחושבים ימים אלה כחופשה ללא תשלום (חל”ת).
 • שני הימים הנותרים מחושבים כימי מחלה, מתוך מכסת ימי המחלה שצברו העובדים במהלך תקופת עבודתם. 
  בחישוב ימי המחלה, יום הלידה נחשב ליום הראשון מימי המחלה, ועליו ככלל לא מתוגמלים, ושני הימים הנותרים, נחשבים ליום השני וליום השלישי למחלה, המתוגמלים כל אחד במחצית מדמי המחלה המלאים. כך – על תקופת ימי מחלה אלה זכאי העובד לדמי מחלה בשיעור כולל של יום עבודה אחד, בהתאם לקבוע בחוק.
 • חופשת לידה (תקופת לידה והורות)

  חופשת לידה (תקופת לידה והורות)

  בנוסף לחמשת הימים הראשונים, עובדים שבת זוגם ילדה, ורופא אישר כי אינה יכולה לטפל בילד מחמת נכות או מחלה, יהיו זכאים לחופשת לידה, אם הילד נמצא עמם, בהחזקתם ובטיפולם הבלעדיים של העובדים.

  חופשת הלידה של העובדים, בנסיבות אלה, תהיה למשך יתרת תקופת חופשת הלידה של בת הזוג שלא נוצלה על ידה, מהיום שבו הילד נמצא בהחזקתם הבלעדית, ובתנאי שבתקופה זו הילד נמצא בהחזקתם הבלעדית.

  אם עובדים יצאו לחופשת לידה בנסיבות אלה, לא יהא בכך כדי לדחות, להאריך או לקצר את חופשת הלידה של בת זוגם, והם רשאים להאריך את חופשת הלידה או לקצר אותה בתנאים זהים לאלה החלים על בת זוגו.

  להוראות החוק בנושא זה, לחצו כאן

  הגבלת פיטורים והרעת תנאים בתקופת חופשת לידה של עובד

  בתקופת חופשה לידה של עובד, חלים הכללים בדבר הגבלת פיטורים והרעת תנאים בתקופת חופשת לידה של עובדת.

  להוראות החוק בנושא זה, לחצו כאן 

  חופשת לידה (תקופת לידה והורות) חלקית

  ​עובדים שבת זוגם ילדה, זכאים לחופשת לידה חלקית לאחר תום ששת השבועות הראשונים שלאחר הלידה, ביתרת תקופת חופשת הלידה שבת הזוג זכאית לה (בששת השבועות הראשונים רק היולדת רשאית לחופשת לידה). ביתרת חופשת הלידה שבת הזוג זכאית לה, מובאת בחשבון גם הארכה של חופשת הלידה. 

  זאת בתנאי שבת הזוג הסכימה בכתב לוותר על אותו חלק מחופשת הלידה ואף עבדה בתקופה האמורה.

  עובדים שעבדו אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, פחות מ-12 חודשים לפני תחילת חופשת הלידה החלקית, זכאים לחופשת לידה חלקית כאמור לעיל, לתקופה שלא תעלה על 14 שבועות בנוסף לתקופת הארכה של חופשת הלידה. זאת בתנאי שבת הזוג עבדה 12 חודשים לפחות לפני שיצאה לחופשת לידה, אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה. 

  הודעה למעסיק

  על עובד המבקש לממש את זכותו לחופשת לידה חלקית, למסור למעסיקו הצהרה חתומה על ידו ועל ידי אשתו, 30 ימי עבודה לפחות, לפני היום שבו הוא מבקש להתחיל בחופשה, בנוסח הקבוע בתקנות.

  היעדרות מעבודה לרגל חופשת לידה חלקית, לא פוגעת בזכויות התלויות בוותק של העובד אצל המעסיק, כגון: פיצויי פיטורים או תוספת ותק.

  הוראות החוק בנושא זה:

  הגבלת פיטורים והרעת תנאים בתקופת חופשת לידה חלקית

  בתקופת חופשה לידה חלקית של עובד, חלים הכללים בדבר הגבלת פיטורים והרעת תנאים בתקופת חופשת לידה של עובדת.

  הוראות החוק בנושא זה:

  דמי לידה

  פירוט תנאי זכאות העובדים לדמי לידה, באתר המוסד לביטוח לאומי.

  הפרשות לקופת גמל

  על המעסיק להמשיך ולהעביר תשלומים לקופת גמל, בעד התקופה שבעדה זכאים העובדים לדמי לידה, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

  • העובדים עבדו אצל אותו מעסיק לפחות שישה חודשים לפני תחילת ההיריון
  • המעסיק והעובדים, או המעסיק לבדו, שילמו תשלומים לקופת הגמל קודם לכן
  • העובדים שילמו לקופת הגמל בעד תקופת הזכאות לדמי לידה, את התשלומים החלים עליהם, ככל שהם חלים.

  שעת הורות (שעת הנקה)

  בן זוגה של יולדת, העובד במשרה מלאה, זכאי להעדר לשעה ביום, מבלי שינוכה משכרו, מתום חופשת הלידה של האישה ולמשך ארבעה חודשים בהתקיים כל התנאים הבאים:

  • בת זוגו נתנה את הסכמתה לכך
  • העובד והעובדת הודיעו למעסיקיהם על חלוקת שעת ההורות, 21 ימים טרם מימוש הזכות
  • נמסרה למעסיק הצהרה חתומה של שני בני הזוג

  במקרה זה העובד רשאי לממש את הזכות לשעת הורות לבד או לסירוגין עם בת זוגו.

  החוק קובע כללים לשינוי החלוקה בין בני הזוג, וכן הוראות ספציפיות למי שעובד במשמרות.

  פיטורים והתפטרות

  הגבלת פיטורים

  עובדים שנעדרו מעבודתם בגלל אשפוז בת הזוג, החזקה בלעדית של הילד או חופשת לידה, חלים לגביהם הכללים בדבר הגבלת פיטורים והרעת תנאים בתקופת חופשת הלידה של עובדת.

  התפטרות אחרי לידה

  במקרים מסוימים, הכללים בדבר התפטרות עובדת לאחר לידה, חלים גם על עובד שהתפטר מעבודתו תוך תשעה חודשים מיום הלידה. 

 

יום שישי, 23 באפריל 2021

חופשה ללא תשלום

עובד רשאי לצאת ולשהות בחופשה ללא תשלום.

למעסיק קמה חובת תשלום דמי ביטוח עבור עובד השוהה בחופשה ללא תשלום, בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

ביטוח לאומי - מבוא

כל תושב ישראל שמלאו לו 18 שנה חייב להיות מבוטח ולשלם דמי ביטוח (ביטוח לאומי + דמי בריאות) וכן מחויב להיות חבר באחת מקופות החולים.

יום שלישי, 6 באפריל 2021

שעות נוספות

מידע בנושא שעות עבודה רגילות ושעות נוספות – מהן שעות עבודה רגילות ומהן שעות עבודה נוספות, מתי מותר להעסיק עובדים מעבר לשעות העבודה הרגילות או הנוספות, ומה השכר הנדרש עבור עבודה בשעות נוספות.

יום ראשון, 4 באפריל 2021

בית הדין לעבודה קבע: מעסיק רשאי למנוע התייצבותו לעבודה של עובד שלא התחסן

לאחר חוסר הבהירות אשר אופף את נושא ההתחסנות במקומות העבודה , בפס”ד דרמטי קבע בית הדין האזורי בתל אביב (ביום 7.3.21) כי  מעסיק רשאי למנוע את התייצבותו לעבודה של עובד הוראה שלא התחסן נגד קורונה ומסרב להציג בדיקת קורונה שלילית.

הפסיקה התקבלה בהתאם לעמדת משרד הבריאות והיועץ המשפטי לממשלה

ההחלטה הנ”ל התקבלה במסגרת פסק דין אשר בחן את תביעתה של סייעת בבית הספר “נוף צורים” במועצה המקומית כוכב יאיר-צור יגאל נגד החלטת המועצה לדרוש מעובדי ההוראה במועצה להתחסן או לעבור בדיקות קורונה כתנאי להגעתם לעבודה.

להלן ההודעה אשר נשלחה לעובדים ואשר עליו התבססה התובעת :

“צוותי החינוך שהם עובדי הרשות המקומית ובהם סייעים וסייעות בגנים וסייעות אישיות, שאינם מחוסנים מכל סיבה שהיא יהיו מחויבים להציג החל ממחר בדיקת קורונה שלילית, אחת לשבוע ועד אשר יתחסנו. בהיעדר בדיקת קורונה שלילית בתוקף לא יורשה איש הצוות להיכנס למוסד החינוכי, גם אם הדבר עלול להביא לסגירת הגן או הכיתה, עד לביצוע הבדיקות והצגתן בפני האחראית במחלקת החינוך”.

בית הדין לעבודה דחה את תביעתה ופסק כי לא ניתן לקבוע בשלב זה כי זכותה של הסייעת לכבוד ולפרטיות גוברת על זכותם לחיים של התלמידים, ההורים וכלל הצוות הבית ספרי וכן על זכותה וחובתה של המועצה להגן על אלה. 

“אף כי אין בפנינו הסדרה מפורשת בחקיקה או הסכמה קיבוצית בדבר הגבלת כניסת של עובד למקום עבודה ללא בדיקת קורונה שלילית בהעדר התחסנות, אין מקום לקביעה כבר בשלב זה של ההליך כי סיכויי התביעה של המבקשת גבוהים, כאשר בוחנים את עילת התביעה בה אוחזת המבקשת”, נכתב בפסק הדין.

שופטת בית הדין לעבודה מירב קליימן ציינה כי “שיקולי מאזן נוחות הנשקלים בעת בחינת בקשה לסעד זמני (של הסייעת לאפשר לה להגיע לעבודה. ח’,מ’), בשלב זה נוטה באופן ברור בשלב זה לכיוונה של המשיבה ושל האינטרס הציבורי, בשים לב למידע הקיים כיום בקשר עם יעילות החיסון במניעת הדבקה ולאחר שקילת הנזק הברור והמיידי שעלול להיגרם לתלמידים – ילדים בעלי צרכים מיוחדים שאין ביכולתם אף לשמור על הגבלות הריחוק החברתי – ולצדדים שלישיים רבים ובכלל הורים ואנשי צוות בית הספר, לו חלילה יידבקו”.

עוד נאמר בפסה”ד כי כאשר מנגד הפגיעה בסייעת הכרוכה בביצוע בדיקת קורונה, אומנם לא נעימה, אך היא פגיעה על הצד הנמוך וכך גם הפגיעה בפרטיות שתיגרם לה בעדכון בדבר מצבה הרפואי.

על אף דחיית התביעה  ולפנים משורת הדין,  החליט בית הדין שלא להשית הוצאות על התובעת לאור ראשוניותה של הסוגיה, השאלות העקרוניות שזו עוררה ובשים לב לחוסר הבהירות הקיים בשדה החקיקתי.

קישור לפס”ד המלא: לחצו כאן