יום חמישי, 17 בפברואר 2022

מהו חשב שכר?

חשב שכר מעניק מענה כולל לצרכיו של עסק בתחום חישוב השכר לעובדים הכולל הפרשות פנסיוניות, התנהלות מול ביטוח לאומי, הפרשות שכר לביטוחים, ועוד.

עובד עצמאי

עובד עצמאי הוא מי שעונה על אחד מהתנאים האלה:​

 • עוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות.
 • הכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו שווה או עולה על 50% מהשכר הממוצע – 5,276 ש”ח (החל ב- 01.01.2020)
 • עוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע בממוצע לפחות,  והכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו שווה או עולה על 15% מהשכר הממוצע – 1,583 ש”ח (החל ב- 01.01.2020). 

עובד עצמאי שאינו עונה על אף אחד מהתנאים האלה, ייחשב כבעל הכנסה שלא מעבודה לעניין תשלום דמי ביטוח וזכאות לקצבאות.

עובד עצמאי המדווח כשכיר בחברה

על פי פסק דין בל 5062/06, “חברת במה ותקשורת בע”מ ואחרים נגד המוסד לביטוח לאומי”, נקבע כי מעמדם של עובדים שדווחו על ידי חברות אלה כעובדים שכירים אמור להיבחן לפי הגדרה של עובד עצמאי.

 חוזר בנושא קביעת מעמדם של עובדים המדווחים כשכירים בחברות בבירור

תשובה שלילית על אחת או יותר מהשאלות הבאות עשויה להצביע על מעמדך כעובד עצמאי:

 • האם קיים גורם כלשהו שקובע את שיבוצך במקום העבודה?
 • האם קיים גורם כלשהו שבסמכותו להעביר אותך מתפקידך לתפקיד אחר במקום העבודה?
 • האם קיים גורם כלשהו שבסמכותו לפטר ו/או להפסיק את עבודתך?
 • האם קיים גורם כלשהו שעליך לפנות אליו לצורך קבלת אישור לחופשה, להודיע על איחור או היעדרות מסיבה כלשהי?
 • האם קיים גורם כלשהו שמפקח על עבודתך, ואתה מקשיב למרותו?
 • האם ישנו רישום ומעקב אחר נוכחותך בפועל במקום העבודה?

תשובה חיובית על אחת או יותר מהשאלות הבאות עשויה להצביע על מעמדך כעובד עצמאי:

 • האם תשלום שכרך הושהה עד לקבלת התמורה מגורם אחר (צד ג’)?
 • האם שכרך מאופיין בתנודתיות חדה ובהתאם לתזרימי התשלומים שאתה מקבל מצד ג’, ולא ניתן להצביע על שכר עבודה בסיסי המשולם לך מדי חודש?
 • האם אתה הוא זה שמחליט מול מזמין העבודה מהו גובה התשלום?
 • האם אתה הוא זה שמחליט איזו עבודה לקבל ואיזו עבודה לדחות? 

יום שני, 14 בפברואר 2022

שכר מינימום לבני נוער

שכר המינימום לנער עובד מחושב כאחוז משכר המינימום לעובדים בוגרים, בהתאם לגילם של הנערים.

החל מתאריך 1.12.2017 התעדכן שכר המינימום  לבני נוער עובדים על פי התעריפים הבאים:

 

גילאחוז משכר מינימום (לעובד בוגר)שכר חודשי (עד 40 שעות שבועיות)שכר שעתי (לפי היקף משרה של 173 שעות בחודש)
עד גיל 1670%3,710 ש”ח21.45 ש”ח
עד גיל 1775%3,975 ש”ח22.98 ש”ח
עד גיל 1883%4,399 ש”ח25.43 ש”ח
חניך60%3,180 ש”ח18.38 ש”ח

קבצים להורדה

שכר מינימום לבני נוער (20.25 Kb)

שכר מינימום לעובדים בוגרים

להלן סכומי שכר המינימום לעובדים בוגרים החל מתאריך 1.12.2017:

שכר חודשי

5,300 ש”ח (לפי חוק שכר מינימום, תשמ”ז- 1987)

שכר שעתי

28.49 ש”ח (לפי היקף משרה של 186 שעות בהתאם לחוק שכר מינימום, תשמ”ז- 1987)
ואולם, בהתאם לצו ההרחבה בדבר קיצור שבוע עבודה במשק, שנכנס לתוקף ביום 1.4.2018, שכר השעה יחושב על בסיס 182 שעות לחודש ולכן, נכון להיום, השכר השעתי הוא 29.12 ₪  

שכר יומי

 • 6 ימי עבודה בשבוע: 212 ש”ח 
 • 5 ימי עבודה בשבוע: 244.62 ש”ח 

ובלבד שהשכר לא יפחת משכר המינימום אילו חושב על בסיס שכר לשעה. 

הערה

הסכום הבסיסי: 4433 ש”ח שכר המינימום החל ביום 1.4.2017 אשר העובד היה זכאי לו אלמלא הוראת השעה כפי שהוא מעודכן במועדים האמורים בסעיף 6(4).

זכויות העובד באתר זה הן זכויות המינימום לפי החוק בלבד. ייתכן ויש לך זכויות נוספות:  1) מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה – החל על הענף או מקום העבודה; 2) מכוח ההסכם האישי שבינך לבין מעסיקך. לייעוץ אם חל עליך הסכם קיבוצי ענפי או מפעלי – ניתן לפנות ליחידה ליחסי עבודה. לידיעתך – דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

קבצים להורדה

היסטוריית תעריפי שכר מינימום לעובדים עם מוגבלות, בעלי יכולת עבודה מופחתת (21.14 Kb)

יום שלישי, 8 בפברואר 2022

שכר מינימום

מעסיקים חייבים לשלם לעובדיהם שכר בגובה שאינו נמוך מסכום שכר המינימום שנקבע בחוק. הפרת החובה לשלם לעובד שכר מינימום, מהווה עבירה פלילית והפרה מינהלית העשויה להביא להטלת עיצום כספי על המעסיקים.