יום ראשון, 23 בינואר 2022

ניוד עובדים

הכללים לניוד עובדים

 1. כללי
  1. לרשות המקומית, כמעסיק, ישנה הזכות הניהולית לבחון ניוד עובדים מתפקיד לתפקיד, ובלבד  שההחלטה  הינה  החלטה  סבירה  ומידתית ובתנאי שניתנה לעובד הזכות לטעון לעניין הניוד ולאחר שנשקלו טענותיו והוא עומד בכל התנאים שנקבעו בהנחיות לניוד עובדים מיום 10.09.2017 שפורסמו ע”י אגף בכיר בקרת הון אנושי.
 2. הגדרות
  1. ניוד עובדים – העברת עובד ממקום למקום באותו תפקיד או מתפקיד אחד לתפקיד אחר במתח דרגות זהה וכן באותה רמת תפקיד .
  2. עובד  –  כל  עובד  ברשות  המקומית  המועסק  לפי  חוקת  העבודה  לעובדי הרשויות המקומיות.
  3. מנהל משאבי אנוש – הגורם המנהלי האחראי ברשות על משאבי האנוש.
  4. תיק אישי – אמצעי שיאוחסנו בו כל מסמכי העובד, לרבות תיק דיגיטלי ו/או ממוחשב אשר אפשר לשלוף ממנו מסמכים.
  5. ועד עובדים – נציגות העובדים ברשות המקומית
  6. ההסתדרות הכללית – ארגון העובדים היציג, החתום על חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות.
 3. ניוד מיוזמת המעסיק
  1. ניוד מיוזמת המעסיק יכול להיות לתפקיד רוחבי ברשות המקומית וכמפורט בהנחיות שלעיל:
   1. במקרים שניוד העובד נעשה עקב החלטת הרשות, לתפקיד שווה או לתפקיד ברמה נמוכה יותר, מנהל משאבי האנוש יעביר לעובד הודעה מנומקת בדבר כוונת הרשות לנייד אותו.
   2. מנהל משאבי האנוש יוודא כי העובד עומד בדרישות הסף המלאות לתפקיד שהרשות מתעתדת לניידו אליו בהתאם לקובץ תיאורי התפקידים החדש המצוי באתר משרד הפנים ומתעדכן מזמן לזמן, ויוודא כי העובד סיים את תקופת הניסיון ונקלט בתפקידו הנוכחי כדין.
   3. מנהל משאבי האנוש והממונה על העובד יידעו את העובד באשר לזכותו להשמיע את טענותיו בנוגע להחלטת הניוד.
   4. מנהל משאבי האנוש והממונה על העובד יזמנו את העובד לשיחת שימוע כדי לשמוע את טענותיו.
   5. מנהל משאבי האנוש והממונה על העובד יכתבו החלטה מנומקת בדבר ניוד העובד, מתוך התייחסות לטענות שהועלו על ידי העובד.
   6. אם הניוד ביוזמת המעסיק הוא לתפקיד נמוך מתפקידו הנוכחי של העובד, לא ייפגעו שכרו/רכיבי שכרו, למעט אלו המותנים בביצוע התפקיד. אם הרשות מעוניינת לשמור על תנאי שכרו של העובד יש לקבל את אישורו המקדים של סגן הממונה על השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר.
   7. אם הוחלט להמשיך בהליך הניוד של העובד, יודיע מנהל משאבי האנוש לעובד וליחידה שהעובד מנויד אליה על ההחלטה.
   8. העובד יעבור קליטה ביחידה החדשה.
 4. ניוד מיוזמת העובד
  1. במקרים שניוד העובד נעשה עקב בקשת העובד, יעביר העובד בקשה לניוד לממונה הישיר שלו.
  2. הממונה הישיר יעביר את הבקשה למנהל משאבי האנוש, כדי שתיבדק האפשרות לניוד העובד.
  3. מנהל משאבי האנוש יעבור על הבקשה ויבחן את האפשרות לניוד העובד, לרבות עמידתו בדרישות הסף המלאות לתפקיד שהעובד מבקש להתנייד אליו, בהתאם לקובץ תיאורי התפקידים החדש המצוי באתר משרד הפנים ומתעדכן מזמן לזמן.
  4. ככל שקיים תקן להעברת העובד, יודיע מנהל משאבי האנוש על כך לעובד וכן ליחידה שהעובד מנויד אליה.
  5. העובד יעבור קליטה ביחידה החדשה.
  6. יובהר כי במקרה של פגיעה בשכר של העובד בין אם מנויד ביוזמתו ובין אם מנויד לתפקיד ביוזמת המעסיק, הרי שאין שמירת שכר אוטומטית. במקרים חריגים יש לפנות לאגף הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר לצורך קבלת אישור פרטני לשמירת השכר כאמור.
 5. שינויים ארגוניים – תיאום/יידוע הוועד/הסתדרות העובדים
  1. הרשות תיידע את הסתדרות העובדים הכללית וכן את ועד העובדים ברשות בכל עניין הנוגע לשינויים ארגוניים ולניוד עובדים.
  2. נציג ועד העובדים רשאי להתלוות אל עובד המוזמן לשיחה בדבר הניוד.
  3. במקרים שוועד העובדים אינו מסכים להחלטת הרשות, יעבור הדיון בסוגיה להסתדרות וייערך עמה משא ומתן בנושא זה, על פי הוראות חוקת העבודה.
 6. ניוד עובדים המועסקים בחוזה בכירים
  1. ניתן לנייד עובדים המועסקים בחוזה בכירים לתפקידים אחרים, שבהם אפשר להעסיק עובד בחוזה בכירים, בכפוף לקבלת אישור לניוד מאגף בכיר לניהול ההון האנושי ברשומ”ק.
  2. אם רשות מעוניינת לבצע ניוד כזה, עליה להגיש בקשה לאגף בכיר לניהול ההון האנושי ברשומ”ק, בצירוף המסמכים הבאים:
   1. אישור נחיצות משרה לגבי המשרה המקורית שהועסק בה העובד (רלוונטי רק כאשר מדובר במשרה מוניציפלית חדשה וכן ברשויות שמתקיימת בהן תוכנית הבראה/התייעלות עם חשב מלווה)
   2. פרוטוקול המכרז שעל פיו התקבל העובד
   3. אישור הגזבר לכך שהמשרה החדשה מתוקצבת בתקציב הרשות המאושר ושהרשות מסוגלת לשלם שכר בגין משרה זו, בהתאם למצבה התקציבי הנוכחי
   4. טופס קורות החיים של המועמד, בצירוף תעודות המעידות על השכלתו וניסיונו התעסוקתי
   5. שלושה תלושי שכר אחרונים של העובד
   6. מסמכים המעידים על כך שהמשרה פנויה לחלוטין (כגון מכתב פיטורין של העובד)
   7. אישור מטעם מועצת הרשות לניוד –  אם מדובר על ניוד למשרה סטטוטורית – אישור החשב המלווה לניוד זה, לאחר בדיקה
   8. אם לרשות מונה חשב מלווה תקציבית של הרשות.
  3. יובהר כי בטרם הגשת הבקשה למשרד, על הרשות לבחון מול יועמ”ש הרשות כי לא קיים חשש לניגוד עניינים בניוד.


יום שלישי, 18 בינואר 2022

בחירת הגוף והמסלול הפנסיוני

זכות העובדים לבחור את הגוף הפנסיוני

העובדים זכאים לבחור את סוג הגוף הפנסיוני שבו יבוטחו, כלומר: קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים.

יום שבת, 15 בינואר 2022

שיעור ההפרשות לפנסיה

ההפרשות לביטוח פנסיוני מחושבות כשיעור משכרם של העובדים, וממומנות בחלקן על ידי המעסיק ובחלקן על ידי העובדים (ניכוי משכרם).

יום ראשון, 9 בינואר 2022

תקופת הזכאות לביטוח פנסיוני

​החובה להפריש שיעור משכר העובדים לביטוח פנסיוני, חלה לגבי עובד שמלאו לו 21 שנה, ולגבי עובדת שמלאו לה 20 שנה ועד לגיל פרישה חובה, בתנאי שהעובדים פרש מהעבודה ומשולמת להם קצבה (למעט קצבה המשולמת על ידי הביטוח הלאומי) כגון: קצבה בשל נכות המשולמת על ידי חברת ביטוח או קופת גמל.

הזכות לביטוח פנסיוני

ביטוח פנסיוני חובה

משנת 2008 ואילך, חלה חובה לבטח את כלל העובדים במשק בביטוח פנסיוני, כלומר, להפריש שיעור מסוים משכר העובדים, ולהעבירו לגוף פנסיוני שהעובדים בחרו בו.

יום שבת, 8 בינואר 2022

הודעה בדבר תנאי עבודה

 


הודעה על תנאי העבודה

מעסיק חייב למסור לעובדים הודעה על תנאי עבודתם, לא יאוחר מ-30 ימים מיום תחילת העבודה. לגבי עובדים שטרם מלאו להם 18, יש למסור הודעה לא יאוחר מ-7 ימים מיום תחילת העבודה.
פטור ממתן הודעה בדבר תנאי עבודה

מעסיק פטור ממתן הודעה על תנאי עבודה, אם מסר לעובדים הסכם עבודה הכולל התייחסות לכל הנושאים שאותם נדרש לציין בהודעה על תנאי עבודה, וכן אם הוא מעסיק עובדים זרים ומסר לידיהם הסכם עבודה בהתאם לחוק.
הודעה על שינויים בתנאי העבודה

המעסיק נדרש למסור לעובדים הודעה על כל שינוי שחל בתנאי העבודה, כפי שצוינו בהודעה על תנאי העבודה, תוך 30 ימים מיום שנודע לו על השינוי.ולגבי עובד שטרם מלאו לו 18, יש למסור את ההודעה תוך 7 ימים.

המעסיק פטור מלמסור הודעה על שינוי בתנאי העבודה במקרים הבאים:
שינוי הנובע משינוי בדין (כלומר: הוראה שבחקיקה, בהסכם קיבוצי או בצו הרחבה וכן שינוי הנובע מפסיקת בתי המשפט).
עדכון השכר שצוין בהודעה בדבר תנאי העבודה.
שינוי המפורט בתלוש השכר.
תוכן ההודעה וצורתה

על ההודעה לעובדים לכלול פירוט בנושאים הקבועים בחוק ובהם: זהות המעסיק וזהות העובדים, תאריך תחילת העבודה ותקופת העבודה, אורך יום העבודה, יום המנוחה השבועי, השכר, תשלומים עבור תנאים סוציאליים וכן תיאור עיקרי התפקיד של העובד.

את ההודעות לעובדים יש למסור בכתב על גבי טפסים המצויים בתקנות כדלקמן:
טופס הודעה בדבר פירוט תנאי עבודה – ההודעה שאותה יש למסור לעובד בתחילת תקופת העבודה.
טופס הודעה על הפרשת תשלומים בעבור תנאים סוציאליים – הודעה שאותה יש למסור לעובד, אם העברת התשלומים, עבור תנאים סוציאליים, החלה בפועל לאחר שההודעה נמסרה לעובד.

טופס הודעה על שינוי בתנאי העבודה
נטל ההוכחה בהעדר הודעה על תנאי עבודה

מעסיק שלא מסר הודעה על תנאי העבודה לעובד כנדרש, יידרש להוכיח (נטל הוכחה) את טענתו בקשר לתנאי העבודה, אם העובד יגיש כנגדו תביעה בעניין הקשור לתנאי העבודה.

הודעה בדבר תנאי עבודה

הודעה על תנאי העבודה

מעסיק חייב למסור לעובדים הודעה על תנאי עבודתם, לא יאוחר מ-30 ימים מיום תחילת העבודה. לגבי עובדים שטרם מלאו להם 18, יש למסור הודעה לא יאוחר מ-7 ימים מיום תחילת העבודה.

פטור ממתן הודעה בדבר תנאי עבודה

מעסיק פטור ממתן הודעה על תנאי עבודה, אם מסר לעובדים הסכם עבודה הכולל התייחסות לכל הנושאים שאותם נדרש לציין בהודעה על תנאי עבודה, וכן  אם הוא מעסיק עובדים זרים ומסר לידיהם הסכם עבודה בהתאם לחוק.

הודעה על שינויים בתנאי העבודה

המעסיק נדרש למסור לעובדים הודעה על כל שינוי שחל בתנאי העבודה, כפי שצוינו בהודעה על תנאי העבודה, תוך 30 ימים מיום שנודע לו על השינוי.ולגבי עובד שטרם מלאו לו 18, יש למסור את ההודעה תוך 7 ימים.

המעסיק פטור מלמסור הודעה על שינוי בתנאי העבודה במקרים הבאים:

 • שינוי הנובע משינוי בדין (כלומר: הוראה שבחקיקה, בהסכם קיבוצי או בצו הרחבה וכן שינוי הנובע מפסיקת בתי המשפט).
 • עדכון השכר שצוין בהודעה בדבר תנאי העבודה.
 • שינוי המפורט בתלוש השכר.

תוכן ההודעה וצורתה

על ההודעה לעובדים לכלול פירוט בנושאים הקבועים בחוק ובהם: זהות המעסיק וזהות העובדים, תאריך תחילת העבודה ותקופת העבודה, אורך יום העבודה, יום המנוחה השבועי, השכר, תשלומים עבור תנאים סוציאליים וכן תיאור עיקרי התפקיד של העובד.

את ההודעות לעובדים יש למסור בכתב על גבי טפסים המצויים בתקנות כדלקמן:

 • טופס הודעה בדבר פירוט תנאי עבודה – ההודעה שאותה יש למסור לעובד בתחילת תקופת העבודה.
 • טופס הודעה על הפרשת תשלומים בעבור תנאים סוציאליים – הודעה שאותה יש למסור לעובד, אם העברת התשלומים, עבור תנאים סוציאליים, החלה בפועל לאחר שההודעה נמסרה לעובד.
 • טופס הודעה על שינוי בתנאי העבודה

נטל ההוכחה בהעדר הודעה על תנאי עבודה

מעסיק שלא מסר הודעה על תנאי העבודה לעובד כנדרש, יידרש להוכיח (נטל הוכחה) את טענתו בקשר לתנאי העבודה, אם העובד יגיש כנגדו תביעה בעניין הקשור לתנאי העבודה.

קבצים להורדה

 1. נוסח הודעה לעובד
 2. נוסח הודעה על שינוי בתנאי העבודה
 3. נוסח הודעה על הפרשת תשלומים בעבור תנאים סוציאליים